วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ค. 2563
จ้างงานตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานประมวลผล แบบที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( เก้าอี้สำนักงาน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างงานโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.บ้านกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณที่นานายประจักษ์ ครุฑใจกล้า ถึงบริเวณบ้านนายสมศักดิ์ โพธิ์ศรีแก้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณที่นานายประจักษ์ ครุฑใจกล้า ถึงบริเวณบ้านนายสมศักดิ์ โพธิ์ศรีแก้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้อการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ชนิด UHT ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID ๑๙ ) การเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ของโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ชนิด UHT ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID ๑๙ ) การเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าภายในอาคารเรียนของ ศพด.วัดรางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างงานโครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ. ๘๐-๐๐๙ หมู่ที่ ๒ ? หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง