วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุบ้านนางวิมล น้อยแก้ว หมู่ ๕ ตำบลบ้านกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-๑๙ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
ซื้อเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์พร้อมที่วัดอุณหภูมิอินฟราเรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
ซื้อตามโครงการเรียนรู้ตามธรรมนำชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
ซื้อแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ส่วนกลางกองช่าง ทะเบียน ขพก ๓๓๔ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับผิวจราจรถนนคอนกรีต โดยปูผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง สพ.ถ.๘๐-๐๑๐ สายวัดรางบัวทอง หมู่ ๒ ตำบลบ้านกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
จ้างงานโครงการขุดลอกคลองพัฒนา หมู่ที่ ๕ ถึงหมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างงานโครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยจากบริเวณโบสถ์วัดบางสะแก ถึงบริเวณบ้านนางเสนาะ อำมโพชร หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
จ้างงานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ. ๘๐-๐๒๑ สายคันคลองลำลาดหญ้าแพรก (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
จ้างงานโครงการปรับปรุงขยายสะพานทางเดินจากบริเวณบ้านนางเก็บ คงยืน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง