วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๑๖ ๖๐ ๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
ซื้อน้ำมันเชื้อเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน (น้ำมันเบนซิน,ดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2563
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถจักรยานยนต์ส่วนกลางกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2563
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงช่วยเหลือเกษตร หมู่ที่ ๖ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
ซื้อน้ำดื่มเพื่อให้บริการประชาชนในพิธีมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยตำบลบ้านกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2563
ซื้อหินคลุกเพื่อถมหลังท่อสูบน้ำ เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2563
จ้างงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากบริเวณบ้านนายจุ่น วงษ์กัณหา ถึงบริเวณบ้านนายจิ๋ว ยอดยิ่ง หมู่ที่ ๖ กม.ที่ ๐+๒๓๐ กม.ที่ ๐+ ๔๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขนาด ๒.๔๐ x ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๗ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง