วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขพก ๓๓๔ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุที่ใช้ในการดำเนินโครงการรณรงค์และให้ความรู้การคัดแยกขยะและการนำวัสดุเหลือใช้นำกลับมาใช้ใหม่ (๓R) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารงานโครงการรณรงค์และให้ความรู้การคัดแยกขยะและการนำวัสดุเหลือใช้นำกลับมาใช้ใหม่ (๓R) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์และให้ความรู้การคัดแยกขยะและการนำวัสดุเหลือใช้นำกลับมาใช้ใหม่ (๓R) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างเหมางานโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดรางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างเหมาสำรวจประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารงานโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ว่างงานและประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง