วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
จ้างงานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภค-บริโภค บริเวณถนนสายสวนนก หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (พร้อมอุปกรณ์) ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อถังดับเพลิงสำนักงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนมพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง และอาหารเสริมนมพร้อมดื่ม UHT ชนิดกล่อง ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียน ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน (น้ำมันเบนซิน,ดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
ซื้อเวชภัณฑ์หรือวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) -19 จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างงานโครงการลงลูกรังพร้อมถมดินขยายทางเชื่อม บริเวณบ้านนางไพรัตน์ ดีพิมพ์เดื่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง