วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาบริเวณวัดบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างเหมาสำรวจประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน 4680 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
วัสดุสำนักงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
จ้างงานโครงการซ่อมแซมถนนสายสวนนกโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง