วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ส.ค. 2562
จ้างงานโครงการลงลูกรังถนนสายคันคลองบ้านกุ่มเหนือ (ฝั่งใต้) จากบริเวณที่นานายลิขิต พูลกำลัง ถึงบริเวณที่นานายวีระ คล้ายจินดา หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องวัดความดันและเครื่องชั่งน้ำหนักตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอบรมเพื่อใช้ในงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารและอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างเหมารถบัสโดยสารแบบพัดลม ทรงสูง 45 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
จ้างงานโครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยจากบริเวณบ้านนายไพโรจน์ ครุฑใจกล้า ถึงบริเวณบ้านนายธนกิจ อ่อนละออ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์ Muitifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง