วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์อิงค์เจ็ท Cannon PIXMA G๑๐๑๐ เบอร์ ๗๙๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อนำไปซ่อมแซมบ้านให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน บ้านนางสังเวย พิทักษ์วงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการเคาะประตูเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 57 015 ,042 61 008 ,420 61 018 จำนวน 3 เครื่อง และซ่อมแซมพัดลมติดผนัง หมายเลข 432 42 008 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
ซื้อธงตราสัญลักษณ์อักษรพระนามาภิไธย ส.ก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
อุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว