วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต จากบริเวณบ้านนายจุ่น วงษ์กัณหา ถึงบริเวณที่นานายพิเชษฐ์ เชื้อรามัญ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารเพื่อเลี้ยงผู้เข้าร่วมงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
จ้างงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายสมพล อดิศรมลกิจ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิลป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
ซื้อแบตเตอรี่ไฟกระพริบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
ซื้อธงลักษณ์พระปรมาภิไธยย่อ ว.ป.ร. และ ธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เขตปลอดโฟม ๑๐๐% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง