วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และป้ายไวนิลเชิญชวนงดเหล้าเข้าพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
ซื้อต้นเทียนพร้อมประดับตกแต่งเทียนพรรษาและจัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
จ้างงานโครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยและโครงการซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก จำนวน ๑๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต และจดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด หมายเลข ๔๑๖ ๕๗ ๐๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน นก ๔๐๓๕ สพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลบ้านกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง