วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันเบนซิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
ซื้อผ้าประดับอาคาร (สีม่วง) หน้ากว้าง ๔๕ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างเหมาเปลี่ยนกระจกโต๊ะทำงานและตู้เก็บเอกสารของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง