วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ค. 2562
ซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
ซื้อธงพระนามาภิไธย ส.ท. และพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที่ ๑๐ และพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
จ้างงานโครงการหินคลุกลำลาดหญ้าแพรก (ฝั่งตะวันออก) และโครงการซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุกจากบริเวณบ้านนางสวัสดี สำราญมาก ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดประชุมประชาคมตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
จ้างงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบริเวณที่นานางประนอม อรุณฉาย ถึงบริเวณบ้านนางซ่อนกลิ่น เทศทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
จ้างงานโครงการปรับปรุงเสริมขยายถนนดินลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยจากบริเวณบ้านนางสาหร่าย เพ็ชรวงษ์ ถึงบริเวณบ้านนายสุกิจ เสียงล้ำเลิศ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนมพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง และอาหารเสริมนมพร้อมดื่ม UHT ชนิดกล่อง ของโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนมพร้อมดื่มพาสเจอไรส์ ชนิดถุง และอาหารเสริมนมพร้อมดื่ม UHT ชนิดกล่อง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จ้างล้างเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังพร้อมเช็คระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง