วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๓ ๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
จัดซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนมพร้อมดื่มพาสเจอไรส์ ชนิดถุง และอาหารเสริมนมพร้อมดื่ม UHT ชนิดกล่อง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1/2562
17  พ.ค. 2562
จัดซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนมพร้อมดื่มพาสเจอไรส์ ชนิดถุง และอาหารเสริมนมพร้อมดื่ม UHT ชนิดกล่อง ของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562
14  พ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางสะแก หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกุ่ม และโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างโครงการหินคลุกตลอดเส้นทาง คลองทางหลวง 2 (ฝั่งใต้) หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี และโครงการลงหินคลุกจากท่อลอด คสล.รางทอง ถึงบริเวณที่นานายประทวน โพธิ์รังนก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
จ้างเหมาสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
ซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง