วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๔ ๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบุคคลเพื่อสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ งวดที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
จ้างเหมางานโครงการย้ายและติดตั้งหอกระจ่ายข่าวหมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๑๖ ๕๖ ๐๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๒ ( จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
จ้างงานตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานประมวลผล แบบที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( เก้าอี้สำนักงาน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างงานโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.บ้านกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง