วันที่
ชื่อเรื่อง
23  เม.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าภายในอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตรสายยางใส ขนาด ๑ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างเหมาไฟฟ้าแสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อน้ำยาล้างรถ ขนาด ๓.๘๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
จ้างเหมาเต็นท์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๒ระหว่าง วันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
จ้างเหมาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าน้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง