วันที่
ชื่อเรื่อง
2  เม.ย. 2562
จ้างเหมาค่าเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้งและค่าเช่าโต๊ะกลมพร้อมผ้าคลุมโต๊ะและเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สุงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
ซื้อต้นไม้ (ต้นทองอุไร) และปุ๋ยอินทร์ทรีย์อัดเม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
ซื้อไม้ลวกและเชือกปอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทองพันชั่ง แยกจากถนนลาดยาง 3351 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 9712 สพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง