วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มี.ค. 2562
จ้างโครงการลงลูกรังถนนสายคันคลองรางยายคูและโครงการลงลูกรังแยกจากถนน 3351( ทองพันชั่งฝั่งใต้ ) ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด หมายเลข 416 52 022 ,416 57 040 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อชุดรับแขก (ชนิดไม้) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
จ้างโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม หมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมกล้องระดับและล้อวัดระยะทาง จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม โครงการเรียนรู้ตามธรรมนำชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำเพื่อชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินบริเวณท่อลอด คสล.นางลำไย ใจยั่งยืน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักปลัด จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักปลัด จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง