วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุวัสดุสำนักงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข นก 4035 สพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุประปา จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
จ้างโครงการลงหินคลุกจากบริเวณตรงข้ามทางเข้าวัดบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 3 ถึงบริเวณบ้านนายล้อม ศรีทับทิม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน ? แยกก่อนทิ้ง ? ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 15 ป้าย ๆ ละ 360 บาท เป็นเงิน 5,400 บาท ( ห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง