วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตจากบริเวณบริเวณที่นานางสาวแววพรรณ ท้าวฬา ถึงบริเวณที่นานางประนอม อรุณฉาย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก สายคันคลองทางหลวง 1 (ฝั่งใต้) จากบริเวณที่นานายเทียบ ขุนสะอาดศรี ถึงบริเวณที่นานายภิญโญ พลูโต หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อเสื้อสะท้อนแสง อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อกรวยจราจร เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนนคันคลองทางหลวง 1 (ฝั่งเหนือ) และโครงการลงหินคลุกจากคลองรางทอง ถึงบริเวณบ้านนายประสิทธิ์ เกิดโภคา หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2561
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  พ.ย. 2561
จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซ๊ แบบดับเบิ้ลแค็บ
31  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จัดซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2/2561