วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนมพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุงและอาหารเสริมนมพร้อมดื่ม UHT ชนิดกล่อง ของโรงเรียน จำนวน 3 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2561
จ้างอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2561
จัดซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนมพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุงและอาหารเสริมนมพร้อมดื่ม UHT ชนิดกล่อง ของโรงเรียน จำนวน 3 โรงเรียน
19  ต.ค. 2561
ซื้อโครงการฝึกอาชีพให้กับผู้ว่างงานและประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2561
ซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบหาบหาม ขนาด 70 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้งานดับเพลิง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2561
เช่าค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดรางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ยาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2561
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบหาบหาม