วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2561
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2562
28  ก.ย. 2561
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
28  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ยาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
28  ก.ย. 2561
จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562
28  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฎิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารกิจการงานประปา
26  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อยากำจัดยุงลายและน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยจากบริเวณบ้านนายสมปอง วงษ์กัณหา ถึงบริเวณที่นานายไพฑูรย์ ยิ้มเป็นสุข หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยสายลำลาดหญ้าแพรก (ฝั่งตะวันตก) จากบริเวณที่นานายดำรง สุวรรรณโหสถ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง