วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบริเวณบ่อกุ้งนายสายหยุด ตาบสกุล หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อยากำจัดวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบริเวณที่นานายดำรงค์ สุวรรณมโหสถ ถึงบริเวณบ่อกุ้งนายสายหยุด ตาบสกุล หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาทำแผ่นเหล็กปิด-เปิดท่อระบายน้ำ ขนาด 1.20x1.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันไข้เลือดออกสารเดลต้าเมทริน 1% ขนาด 1 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 6 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาการสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู็รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง