วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อผ้าสำหรับประดับตกแต่งอาคารที่ทำการและอุปกรณ์การซ่อมแซมบำรุงในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนีตบุ๊กสำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง จำนวน 3รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อ1. วัสดุสำนักงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลบ้านกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก ( ขนาด 470x620x1320 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 17 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อ1. จัดซื้อวัสดุโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
จ้างโครงการขยายคอสะพาน คสล.บริเวณที่นานายสุเทพ สงกระสาร หมู่ที่ 4 ยาว 27 เมตร ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
จ้างโครงการเสริมถนนดินลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยบริเวณบ้านนายสุรินทร์ ยอดบรรดิษฐ์ หมู่ที่ 1 ผิวกว้าง 3 เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย 5 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ระยะทาง 35 เมตร ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย จากบริเวณที่นานายภาคภูมิ อรรถวิทิต หมู่ที่ 3 ถึงบริเวณที่นานายสมคเน คล้ายอุบล หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง