วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ส.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนบริเวณที่นานายภาสกร เกษมกุลภัสร์ หมู่ที่ ๔ ยาว ๑๐ เมตร ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุประปา จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาฉีดพ่นยุงลาย จำนวน 6 หมู่บ้านตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนจากบริเวณบ้านนางสุรินทร์ งามดี ถึงบริเวณที่นานายทรงวุฒิ วงษ์ศรีจันทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยจากบริเวณที่นานายดำรงค์ สุวรรณมโหสถถึงบริเวณบ้านนางซ่อนกลิ่น เทศทอง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยจากบริเวณบ้านนางวินัย ทับทิม ถึงบริเวณบ้านนายไพโรจน์ ครุฑใจกล้า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกุ่ม และจากบริเวณโบสถ์วัดบางสะแก ถึงบริเวณบ้านนางเสนาะ อำมะโพชร หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2561
ซื้อโครงการติดตั้งหอกระจ่ายข่าวแบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 1,2,3,4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
จ้างเหมาบุคคลสำรวจข้อมูลภาคสนาม ( ผ.ท.1,ผ.ท.2,ผ.ท.3 ) หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง