วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ค. 2563
จ้างงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณที่นานายประจักษ์ ครุฑใจกล้า ถึงบริเวณบ้านนายสมศักดิ์ โพธิ์ศรีแก้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณที่นานายประจักษ์ ครุฑใจกล้า ถึงบริเวณบ้านนายสมศักดิ์ โพธิ์ศรีแก้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้อการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ชนิด UHT ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID ๑๙ ) การเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ของโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ชนิด UHT ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID ๑๙ ) การเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าภายในอาคารเรียนของ ศพด.วัดรางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างงานโครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ. ๘๐-๐๐๙ หมู่ที่ ๒ ? หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างงานโครงการติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ภายในตำบลบ้านกุ่ม หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านกุ่ม จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๑๖ ๕๖ ๐๓๔ และ ๔๑๖ ๕๖ ๐๓๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๑ ๐๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง