วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 9712 สพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2561
จ้างโครงการขยายถนนดินลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยจากบริเวณที่นานายลิขิต พูลกำลัง ถึงบริเวณบ้านนายสุโข วารีรัตน์ หมู่ที่ 2 ผิวกว้าง 4.40 เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย 8.80 เมตร สูงเฉลี่ย 1.20 เมตร ยาว 535 เมตร ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
จ้าง3. โครงการซ่อมแซมถนนจากบริเวณบ้านนายสายชล ร่มโพธิ์ภักดี หมู่ที่ 1 ถึงบริเวณที่นานายจำรัส เทศทอง หมู่ที่ 5 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,760 เมตร ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี รายละเอียดตามประมาณการ ปร4,ปร5 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาตามโครงการส่งเสริมอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2561
จ้างโครงการเสริมถนนดินพร้อมปรับเกลี่ยแยกจากถนนสายสวนนก ถึงบริเวณบ้านนางโกสุม พรายยงค์ หมู่ที่ 5 ผิวกว้าง 3 เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย 6 เมตร สูงเฉลี่ย 2.50 เมตร ระยะทาง 270 เมตร ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยสายคันคลองทางหลวง (ฝั่งเหนือ) และโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยสายคันคลองทางหลวง (ฝั่งใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2561
จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ( ขนาด Ø 6 ความลึกประมาณ 100-150 เมตร/ชั้นน้ำดี )ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง