วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2561
ซื้อสำหรับการจัดซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนมพร้อมดื่มพาสเจอไรส์ ชนิดถุงและอาหารเสริมนมพร้อมดื่ม UHT ชนิดกล่อง ภาคเรียนที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
สำหรับการจัดซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนมพร้อมดื่มพาสเจอไรส์ ชนิดถุงและอาหารเสริมนมพร้อมดื่ม UHT ชนิดกล่อง ภาคเรียนที่ 1/2561
15  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารกิจการงานประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา หมูที่ 1 บริเวณวัดบางสะแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง สำหรับติดตั้งที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดรางบัวทอง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยจากบริเวณบ้านนายทุ๊ย ภู่ระหงษ์ ถึงบริเวณที่นานายประจักษ์ ครุฑใจกล้า หมู่ที่ 6 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 2,700 เมตร ( ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 472 ลูกบาศก์เมตร ) รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยจากบริเวณบ้านนายเกษม บุตรา หมู่ที่ 3 ถึงบริเวณบ้านนายล้อม ศรีทับทิม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 9712 สพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง