วันที่
ชื่อเรื่อง
22  เม.ย. 2563
วัสดุงานโครงการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ฯ
21  เม.ย. 2563
จ้างเหมาป้ายโครงการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างงานโครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จากถนนคันคลองส่งน้ำ ถึงบริเวณบ้านนางวาสนา สละบำรุง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างงานโครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
จ้างจัดหาป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
ซื้อสายไฟอ่อน ขนาด ๒ x ๑.๕ มม. จำนวน ๔๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อผ้าใบเต็นท์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม หมายเลข ๔๒๘ ๕๒ ๐๐๑ และ ๔๒๘ ๕๒ ๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๓ เครื่องและเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง