วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อสัญญาณไฟฉุกเฉิน (ไฟวับวาบติดรถยนต์) จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
ซื้อกรรไกรตัดกิ่ง จำนวน ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๑๖ ๖๑ ๐๔๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
จ้างงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากรอยต่อถนน คสล.บริเวณที่นานายถาวร งามดี ถึงบริเวณบ้านนายจำลอง กองม่วง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง