วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มี.ค. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางสะแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
ซื้อตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
จ้างป้ายโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อปุ๋ยสำหรับต้นไม้ จำนวน ๔ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
จ้างงานโครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยสายคันคลองทองพันชั่ง (ฝั่งใต้) หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้อน้ำมันเบนซิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลางกองช่าง ทะเบียน กยค ๑๓๙ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๔ ๐๑๒ ,๔๒๐ ๕๓ ๐๐๘ , ๔๒๐ ๕๔ ๐๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๗ ๐๑๓,๔๒๐ ๕๗ ๐๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
ซื้อแบบพิมพ์ประเภทต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง