วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ม.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณที่นานายลิขิต พูลกำลัง ถึงบริเวณบ้านนายสุโข วารีรัตน์ กม.ที่ ๐ + ๑๘๐ - กม.ที่ ๐+ ๕๓๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ม.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นก ๔๐๓๕ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมพัดลมโคจรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ประกาศยกเลิกภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่และป้ายประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมลำโพงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อใช้ในงานโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
ซื้อน้ำแก้วและน้ำแข็งเพื่อใช้ในงานโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้งเพื่อใช้ในงานโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
จ้างงานโครงการถมดินบริเวณด้านหลังห้องประชุม อบต.บ้านกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง