องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th
 
 
 

  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (Bl...
      

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ขอขอบคุณทางศุนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์(Blue House) และกรมปศุสัตว์...

  โครงการรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไ...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้จัดโ...

  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปร...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศา...
 
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ใช่เรื่องไกลตัว!!!
inside ปรองดอง 3 นาที

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฏาคม 2556