องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th
 
 
 

  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปร...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศา...

  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำ...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช...

  กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564
      

ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชา...
 
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ใช่เรื่องไกลตัว!!!
inside ปรองดอง 3 นาที

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฏาคม 2556