องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้จัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ณ ลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีสุขภาพดีสามารถป้องกันโรคต่างๆ ได้โดยเฉพาะกลุ่มเสียงโรคติดต่อเรื้อรัง เพื่อให้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายที่เหมาะสม และเพื่อได้ผ่อนคลายความเครียดด้วยการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง

2022-06-29
2022-06-29
2022-06-24
2022-06-21
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-13
2022-05-31
2022-05-11
2022-04-26