วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.๘๐-๐๐๒ สายบ้านรางบัวทอง-บ้านสว่างอารมณ์ หมู่ที่ ๓ บ้านกุ่ม ตำบลบ้านกุ่ม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ก.ย. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำและลำคลองภายในตำบล คลองรางทอง - ไผ่ขอม กม.ที่ ๐+๗๙๓ - กม.ที่ ๓+๗๙๓ หมู่ที่ ๖ ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย ๒๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๔ ๐๕๕ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบุคคลเพื่อเดินสายลำโพงหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๑-๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕