วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ม.ค. 2566
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
วัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
19  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามทิ้งขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๔ ๐๕๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
ซื้อน้ำมันเครื่องเพื่อใช้หล่อลื่นรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ สำหรับงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการเครื่องขยายเสียง สำหรับงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง