วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบุคคลเพื่อสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (สุนัขและแมว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุประปา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำรวจ ประเภทบันไดอลูมิเนียมพับได้ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
จ้างกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำลำคลองภายในตำบลบ้านกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
ซื้อพัสดุเพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมราชการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง