วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ค. 2565
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน (น้ำมันเบนซิน,ดีเซล) เพื่อใช้ในโครงการไข้เลือดออกป้องกันด้วยพลังชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
ซื้อทรายอะเบทและยาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย สำหรับโครงการไข้เลือดออกป้องกันด้วยพลังชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.๘๐-๐๒๕ ซอยบ้านโพธิ์ ๔ หมู่ที่ ๓ กม.ที่ ๐+๐๐๐ - กม.ที่ ๐+๒๓๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
ซื้อชุดตรวจหาเชื้อโควิด - ๑๙ Antigen Test Kit (ATK) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย สายคันคลองลำลาดหญ้าแพรก(ฝั่งตะวันตก) จากบริเวณบ้านนางสุรินทร์ งามดี หมู่ที่ ๕ ถึงบริเวณที่นานางสายบัว สัจจะวงษ์รัตน์ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างจัดทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และป้ายทรงพระเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยจากบริเวณโบสถ์วัดบางสะแก ถึงบริเวณบ้านนางเสนาะ อำมะโพชร หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก คันคลองรางยายคู หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย สายคันคลองวัดอาน-รางทอง(ฝั่งเหนือ) จากบริเวณท่อลอด คสล.บ้านนางสำลี คงชาตรี หมู่ที่ ๖ ถึงบริเวณที่นานายสมาน ท้วมทวยหาญ หมู่ที่ ๔ กม.ที่ ๐+๐๐๐ - กม.ที่ ๑+๓๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง