องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์เฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้ดำเนินการจัดโครงการรณรงค์เฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุุประสงค์

1. เพื่อรณรงค์ และประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันโรค ลดการกระจาย และการแพร่ระบาดและติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับประชาชนภายในพื้นที่

2. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2022-06-29
2022-06-29
2022-06-24
2022-06-21
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-13
2022-05-31
2022-05-11
2022-04-26