องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 317 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2565 [ 28 ก.ย. 2565 ]4
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2565 [ 28 ก.ย. 2565 ]4
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 28 ก.ย. 2565 ]5
4 การลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุสาธารณภัย (วาตภัย) ในพื้นที่ตำบลบ้านกุ่ม [ 21 ก.ย. 2565 ]13
5 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปี 2565 [ 21 ก.ย. 2565 ]14
6 พิธีมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย [ 20 ก.ย. 2565 ]12
7 ปฏิทินการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 14 ก.ย. 2565 ]18
8 ปลอดภัยจากไข้เลือดออกด้วยภูมิปัญญาไทย [ 9 ก.ย. 2565 ]16
9 ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 ก.ย. 2565 ]14
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 31 ส.ค. 2565 ]16
11 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]18
12 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 [ 20 ก.ค. 2565 ]28
13 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 [ 8 ก.ค. 2565 ]30
14 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 [ 8 ก.ค. 2565 ]34
15 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 [ 8 ก.ค. 2565 ]33
16 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 [ 18 พ.ค. 2565 ]65
17 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 [ 18 พ.ค. 2565 ]62
18 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 [ 18 พ.ค. 2565 ]53
19 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 [ 18 พ.ค. 2565 ]58
20 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 พ.ค. 2565 ]76
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16