องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
 


โครงการ“สุพรรณบุรีประชารัฐร่วมใจ สร้างวินัยรักษาความสะอาดชุมชน” ประจำเดือน เมษายน 2565


ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกจิตอาสา และชุมชน ได้เข้าร่วมโครงการ“สุพรรณบุรีประชารัฐร่วมใจ สร้างวินัยรักษาความสะอาดชุมชน” ประจำเดือน เมษายน 2565 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมเก็บและคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนที่ต้นทางทั้ง ๔ ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย และมีการจัดการขยะมูลฝอยแต่ละประเภทอย่างถูกวิธี

 2. เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมให้ประชานในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนของตนเอง โดยการให้ความรู้ในการทิ้งขยะให้เป็นที่ เก็บขยะในที่สาธารณะ เกิดจิตสำนึกในการทิ้งขยะให้เป็นที่ และทำให้ชุมชนสะอาดน่าอยู่

 3. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ทั้งภาคจิตอาสา ประชาชน ราชการ เอกชน และ     ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาร่วมกันจัดการขยะที่ต้นทนให้เป็นรูปธรรม

   4. เพื่อสร้างกลไกความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง

  5. เพื่อนำขยะที่คัดแยกแล้ว มาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งยังสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจำที่เป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน

2022-06-29
2022-06-29
2022-06-24
2022-06-21
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-13
2022-05-31
2022-05-11
2022-04-26