องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
 


โครงการไข้เลือดออกป้องกันด้วยพลังชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้จัดโครงการไข้เลือดออกป้องกันด้วยพลังชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธี และเหมาะสม

2. เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และกำจัดลูกน้ำยุงลาย

3. เพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
2022-06-29
2022-06-29
2022-06-24
2022-06-21
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-13
2022-05-31
2022-05-11
2022-04-26