องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์ตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร


กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม  ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุ่ม ได้จัดโครงการรณรงค์ตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อตรวจคัดกรองความเสี่ยงในการทำงานของเกษตรกรจากการรับและสัมผัสสารเคมี 2.เพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

 

 

 

2022-08-02
2022-07-20
2022-07-20
2022-07-20
2022-07-07
2022-06-29
2022-06-29
2022-06-24
2022-06-21
2022-06-17