องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและการนำวัสดุเหลือใช้นำกลับมาใช้ใหม่(3R) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้ดำเนินการจัดโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและการนำวัสดุเหลือใช้นำกลับมาใช้ใหม่(3R) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อให้ครัวเรือนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มเข้าร่วมเครือข่าย"อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก"ให้มากขึ้น 2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ จัดการขยะมูลฝอยชุมชน และการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี 3. เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญของปัญหาขยะ และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมตามหลัก"ประชารัฐ"โดยใช้หลัก 3R โดยมีนางสาวปภาวดี เจนกิจเจริญชัย ผู้ใหญ่บ้านตำบลหน่องบ่อ เป็นวิทยากรในการจัอโครงการ ฯ ครั้งนี้ 

2022-09-14
2022-09-09
2022-09-09
2022-09-07
2022-08-30
2022-08-25
2022-08-18
2022-08-02
2022-07-20
2022-07-20