องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
 


โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข"โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข"โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายธนเดช ก้อนทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เป็นประธานในพิธีเปิด และได้เกียรติจากพันตำรวจโทเอกภาพ สินพูล สารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรบางตาเถร มาเป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้  โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง เยาวชน และเด็กให้เกิดการตื่นตัวในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากท้องถิ่น 2.เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดแก่ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง เยาวชน และเด็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 3.เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของยาเสพติดสู่เยาวชน และเด็กในชุมชน 4.เพื่อให้ครัวเรือนมีส่วนช่วยเฝ้าระวัง ให้ความรู้และดูแลบุตรหลาน ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

 

อีกทั้งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อ

2566-10-02
2566-09-28
2566-09-26
2566-09-25
2566-09-25
2566-09-21
2566-09-21
2566-09-18
2566-09-12
2566-09-12