องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
 


โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข"โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนาามัยแม่และเด็ก"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข"โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก" ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายธนเดช ก้อนทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เป็นประธานในพิธีเปิด และได้เกียรติจากนายนฤพล ศรีทอง ครูสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนบางปลาม้า (สูงสุมารผดุงวิทย์) มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ โครงการส่งเสริมโภชนาการสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยให้แก่แม่และเด็ก 2. เพื่อช่วยให้แม่และเด็ก มีภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยที่ดี เด็กเติบโตสมวัย มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการได้เต็มศักยภาพ 3.เพื่อให้เด็กเติบโตเต็มวัย ลดภาวะทุพโภชนาการ (ผอม/เตี้ย) 

2022-11-28
2022-11-22
2022-10-23
2022-10-18
2022-10-14
2022-10-14
2022-10-13
2022-10-13
2022-10-13
2022-10-12