องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
 


เปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็ก 0-5 ปี ตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุ่ม ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็ก 0-5 ปี ตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยมีร้อยเอกบุญศรี ติ้วเครือ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการครั้งนี้ โครงการ ฯ นี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะการดูแลเด็ก 0-5 ปี แก่ พ่อ แม่ผู้ปกครอง ได้อย่างถูกวิธี เพื่อให้เด็ก 0-5 ปี ได้รับการประเมินและกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย 

2566-10-02
2566-09-28
2566-09-26
2566-09-25
2566-09-25
2566-09-21
2566-09-21
2566-09-18
2566-09-12
2566-09-12