องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
 


โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข"กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลบ้านกุ่ม"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


เมื่อวันที่ 14 - 20 กันยายน พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มได้ดำเนินจัดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข"กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลบ้านกุ่ม" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธี และเหมาะสม สร้างแกนนำชมุชนร่วมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมในการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 

2022-09-14
2022-09-09
2022-09-09
2022-09-07
2022-08-30
2022-08-25
2022-08-18
2022-08-02
2022-07-20
2022-07-20