องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านกุ่ม ครั้งที่ 1/2566


เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายธนเดช ก้อนทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านกุ่ม ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุน ฯ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม โดยวัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนนี้คือ 1. ชีแจงคำสั่งคณะกรรมการกองทุน ฯ 2. ชี้แจงประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ 3.ขั้นตอนการดำเนินงานกองทุน ฯ 2566 4. รายงานสถานะการเงินประจำปี 2565 5. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2565 6. พิจารณาเห็นชอบอนุมัติแผนการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 7.พิจารณาเห็นชอบอนุมัติแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 8. รายงานผลการดำเนินงานกองทุน ฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 9. ชี้แจงเอกสารการสรุปการรายงานผลการดำเนินโครงการ 9. ชี้แจงบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินสนับสนุนกองทุน ฯ 10. ชี้แจงแนวทางโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะและอุจาระไม่ได้ 

 

 

2566-03-27
2566-03-14
2566-03-13
2566-03-08
2566-03-02
2566-02-24
2566-02-23
2566-02-21
2566-02-13
2566-02-13