องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
 


กิจกรรม"วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ.2566


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม นำโดย "นายธนเดช ก้อนทองคำ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม รองหน้ายก อบต.บ้านกุ่ม เจ้าหน้าที่อบต,บ้านกุ่ม กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน รวมไปถึงผู้ปกครองทุกภาคส่วน

ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับเด็กในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกกรม เพืื่อใ้หประชาชนและผู้ปกครองตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึระเบียบวินัย สิทธิและหน้าที่ของตน เพื่อให้เด็และเยาวชนมีโอกาสแสดงความสามารถด้านต่างๆ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นและความภูมิใจในตนเอง รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลาน เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว

2567-02-16
2567-02-15
2567-02-09
2567-02-02
2567-01-31
2567-01-25
2567-01-24
2567-01-17
2567-01-16
2567-01-16