องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
 


ประชุมประชาคมการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-6 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566


วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

นายธนเดช ก้อนทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ร้อยเอกบุญศรี ติ้วเครือ รองนายกอบต.บ้านกุ่ม นายศักรินทร์ ศรีสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด นางวันเพ็ญ คงชาตรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

ลงพื้นที่หมู่ที่ 1และหมู่ที่2 ดำเนินการประชุมประชาคมหมูู่บ้าน เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ ปัญหาความต้องการของประชาชน มาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน พร้อมทั้งจัดลำดบความสำคัญของแผนงาน/โครงการ ตามรูปแบบการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านต่อไป

โดยกำหนดการลงประชุมประชาคมหมู่บ้านมีด้งนี้

วันที่ 13 ก.พ. 66 ประชุมประชาคม หมู่1และหมู่2

วันที่ 15 ก.พ. 66 ประชุมประชาคม หมู่3และหมู่4

วันที่ 16 ก.พ. 66 ประชุมประชาคม หมู่5และหมู่6

2566-05-26
2566-05-26
2566-05-25
2566-05-23
2566-05-15
2566-05-12
2566-05-10
2566-05-09
2566-04-18
2566-04-11