องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ครั้งที่ 2/2566


เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายธนเดช ก้อนทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านกุ่ม ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุน ฯ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้คือ เพื่อรายงานสถานะการเงินไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 พิจารณาเห็นชอบอนุมัติโครงการ/กิจกรรม พิจารณาเห็นชอบอนุมัติแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

2566-05-26
2566-05-26
2566-05-25
2566-05-23
2566-05-15
2566-05-12
2566-05-10
2566-05-09
2566-04-18
2566-04-11