องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2566

นำโดยร้อยเอกบุญศรี ติ้วเครือ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม นายศักรินทร์ ศรีสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

ได้น้อมนำความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดทำแปลงเกษตรสาธิต เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการปลูกผักสวนครัวเพื่อเป็นอาหารบริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายในการดำรงชีวิตและเป็นการสร้างรายได้ในระดับครัวเรือนอีกช่องทางหนึ่ง

โดยในวันที่ 7 มีนาคม 2566เจ้าหน้าที่และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มเริ่มดำเนินการปรับหน้าดินแบ่งร่องแปลงพืชผักสวนครัว

วันที่ 8 มีนาคม 2566 ลงกล้าผลไม้และพืชผักสวนครัว อาทิเช่น หน่อกล้วยไข่และกลัวยหอม กะเพรา โหรพา พริก มะนาว มะละกอ และอื่นๆ

2566-05-26
2566-05-26
2566-05-25
2566-05-23
2566-05-15
2566-05-12
2566-05-10
2566-05-09
2566-04-18
2566-04-11