องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
 


โครงการสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2556 "กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ"


และเจ้าหน้าที่ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มดำเนินโครงการ สานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2565 โดยจัดกิจกรรม "ปัจฉิมนิเทศ" ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 (3ขวบ) ที่ผ่านเกณฑ์มาตราฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ที่เข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ทั้ง 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางสะแก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดรางบัวทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ โดยมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 24 คน

โดยมีร้อยเอกบุญศรี ติ้วเครือ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เป็นประธานในพิธี มอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ทั้ง 24 คน

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ผู้ปกครอง ครู คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มได้เข้าร่วมกิจกรรมและแสดงความยินดีกับเด็กนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความภาคภูมิใจในตนเอง ส่งเสริมด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก และองค์กร

 

2566-05-26
2566-05-26
2566-05-25
2566-05-23
2566-05-15
2566-05-12
2566-05-10
2566-05-09
2566-04-18
2566-04-11