องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
 


ประกาศวาระตำบลเข้มแข็งและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันที่ 14 มีนาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ดำเนินโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมประกาศวาระตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยมีนายไพฑูรย์ วงศวีรกูล นายอำเภอสองพี่น้อง(ประธานกิจกรรม)

นายธนเดช ก้อนทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้ากุ่ม และผู้นำชุมชน ร่วมโครงการการ และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ภายใต้วิสัยทัศน์ "เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาตนเองสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง คนในชุมชนมีงาน มีอาชีพ มีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2566-05-26
2566-05-26
2566-05-25
2566-05-23
2566-05-15
2566-05-12
2566-05-10
2566-05-09
2566-04-18
2566-04-11