องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
 


โครงการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


โครงการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการขยะ ที่มีของแหล่งกำเนิดมลพิษ และการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนในพื้นที่

2. เพื่อควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชน

3.เพื่อศึกษาสำรวจข้อมูล และจัดทำฐานข้อมูล เจ้าของและแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามแบบรายงาน ทส 1 และทส 2

4. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

5. เพื่อจัดทำรายงานผลการสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ ให้กับเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษภายในระยะเวลาที่กำหนด

2566-11-27
2566-11-21
2566-11-14
2566-11-13
2566-11-10
2566-11-02
2566-10-31
2566-10-30
2566-10-24
2566-10-18