องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
 


โครงการ "ส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพทุกกลุ่มวัย เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าสู่ตลาดสากล"


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี จัดทำโครงการ "ส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพทุกกลุ่มวัย เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าสู่ตลาดสากล" โดยมีนายธนเดช ก้อนทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เป็นประธานเปิดโครงการ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะอาชีพด้านเกษตรปลอดภัยแก่ คนสูงวัย กลุ่มเปราะบางและคนว่างงาน ส่งเสริมให้เกิดครอบครัวต้นแบบในการดำรงชีวิตด้วยวิถีเกษตรปลอดภัย ลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตรและส่งเสริมให้รู้จักการปลูกและใช้สมุนไพรใกล้ตัวในการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินกิจกรรมในครั้งกำหนดจัดขึ้นจำนวน 2 วัน คือวันที่ 12 มิถุนายน 2567 และ 13 มิถุนายน 2567 มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จำนวน 40 ราย โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี / อุทยานผักพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติบึงฉวากและวิทยากรภาคเอกชน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้และสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง

2567-07-02
2567-06-26
2567-06-25
2567-06-12
2567-06-11
2567-06-11
2567-06-11
2567-06-06
2567-05-27
2567-05-24